Untitled
Her t�rl� alanda e�itlik ve fark�ndal�k yaratmak i�in ba�lad���m�z projemizin bu y�l ilk kez d�zenleyece�imiz Her G�n �yi Ki Vars�n�z etkinli�inde d�nyan�n tamam�nda b�y�k bir sorun olan ve gitgide b�y�yen ayr�mc�l�k, kad�na �iddet gibi sadece bir g�nl�k duyarl�l�kla ��z�me ula�abilece�ini d���nmedi�imiz sorunlar� ele alarak kad�nlar�n hak ettikleri sayg�y� her g�n g�rmeleri gerekti�ine inan�yoruz.
Toplumsal cinsiyet e�itli�inin desteklenmesi kapsam�nda �e�itli alanlarda fark yaratm�� ve �a��m�za ���k tutan insanlar� sizlerle bulu�turarak fark�ndal�k yaratmay� ama�lad���m�z bu etkinli�imiz i�in 9 Mart Pazartesi g�n� IKZ01'de sizleri bekliyor olaca��z.
Link :docs.google.com/forms/d/1HQ-OdFDqSNe5v8CWyiHoYiwezh73Kv-ZX4CpJILB8nM/viewform?chr